<-- Terug naar het call overzicht

Democratic transition, (re-)building and strengthening society based on the rule of law, democracy and fundamental rights

Deadline

06 juni 2024

Budget

14.000.000

Code

CERV-2024-CITIZENS-REM-TRANSITION

Link naar de call

Topic description

Objective:

1. CERV-2024-CITIZENS-REM-TRANSITION – Democratic transition,(re-)building and strengthening society based on the rule of law, democracy and fundamental rights

Europe’s 20th century experience shows the fragility of democracy and the continuous need for people to engage and defend democratic institutions and values. Historical experience such as in the 1920s and 1930s, when newly established democracies declined due to internal or external attacks, are stark reminders of this vulnerability. Today’s achievements come again under pressure with rising populism, extremism and societal divisions. Equally, the democratic transition from authoritarian or totalitarian rule needed the (re-)building of democratic institutions based on the rule of law, which protect fundamental rights for all members of society, such as the period after WWII and post-1989. The EU is a community of values and all its Member States are based on these values. While democratic transition and consolidation prepared the ground for democratic society, providing historical justice after the end of totalitarian and authoritarian regimes for victims and affected communities can contribute to a healing of society.

Projects under this priority should focus on the transition from authoritarian and totalitarian rule to democracy in different European countries, their similarities and differences and the lessons retained for the future about how to defend and sustain EU values such as democracy, rule of law and fundamental rights. At the same time, projects can also explore the means of historical justice, be it through trials, restitution or amnesty.

For further information about the call and its conditions, please see the Call document.

Programma,

De EU is gestoeld op waarden, zoals eerbied voor de menselijke waardigheid, vrijheid, democratie, gelijkheid, de rechtstaat en eerbieding van de mensenrechten, waaronder die van minderheden. De lidstaten delen deze waarden evenals een samenleving die gekenmerkt wordt door pluralisme, non-discriminatie, verdraagzaamheid, rechtvaardigheid, solidariteit en gelijkheid van mannen en vrouwen.

Het programma biedt financiering voor betrokkenheid van burgers bij de bevordering van gelijkheid voor iedereen en de verankering van rechten en waarden van de EU.

Het programma bestaat uit vier pijlers:

  1. Beschermen en promoten van de Europese waarden
  2. Gelijkheid en Rechten: 
  3. Engagement en betrokkenheid van burgers:
  4. Ondersteuning van slachtoffers van geweld (Daphne): de strijd tegen elke vorm van geweld

Voorbeelden van door CERV ondersteunde activiteiten zijn: 

Het kan daarbij gaan om zowel lopende als nieuw op te starten activiteiten. Binnen CERV kunnen zowel nationale als internationale projecten worden gefinancierd.  

Deelnemers:

In veel gevallen is Europese samenwerking nodig om in aanmerking te komen voor subsidie.

CERV financiert projecten van nationale, regionale of lokale maatschappelijke organisaties en overheden. Veel oproepen zijn ook beschikbaar voor deelnemers uit niet-geassocieerde landen.

Cofinanciering:

Max. 90%

Budget

Budget 2021-2027: € 1,55 miljard

Info & Aanvraag

CERV is in direct beheer. Dit betekent dat de implementatie van de financiering – van het opstellen van calls tot evaluatie en financiële afwikkeling – rechtstreeks door de Europese Commissie of door een Europees uitvoerend agentschap wordt gedaan.

Website fonds: CERV