<-- Terug naar het call overzicht

European mini-slate development

Deadline

10 september 2024

Budget

5 500 000

Code

CREA-MEDIA-2024-DEVMINISLATE

Link naar call

Scope:

The objective of the European mini-slate development support is to foster the competitiveness of European independent production companies and to increase their economic weight on the market. The aim is also to increase the capacity of audiovisual producers to develop projects with the potential to circulate throughout Europe and beyond, and to facilitate European and international coproduction.

The support will also provide an entry point for emerging talent, giving them the opportunity to direct a short film supported by the strong foundation provided by experienced companies.

Expected results:

Description of the activities to be funded

Support will be given to independent European production companies able to develop a slate of 2 to 3 audiovisual works (fiction, animation, creative documentary). This should allow production companies to reduce risks and increase their capacity to attract and retain talents.

The European mini-slate development shall provide support to the development of minimum 2 and maximum 3 works for commercial exploitation intended for cinema release, television broadcasting or commercial exploitation on digital platforms or a multi-platform environment in the following categories: animation, creative documentary or fiction. Applicants may add a short film by emerging talent to their slate (optional).

The aim is to provide funds to audiovisual production companies to develop work with high creative value and cultural diversity and wide cross-border exploitation potential. Companies are encouraged to develop strategies for marketing and distribution from the outset of the development phase thus improving the potential to reach audiences at a European and international level.

Greater cooperation, including co-development, between operators from different countries participating in the MEDIA Strand is also pursued as well as strengthening the competitiveness of European audiovisual production companies by consolidating their capacity for investment in the development phase and expanding companies’ activities and their innovation capacity to explore new fields and markets.

Special attention will be given to applications presenting adequate strategies to ensure a more sustainable and more environmentally-respectful industry and to ensure gender balance, inclusion, diversity and representativeness.

Programma,

Het programma Creative Europe is gericht op samenwerking inzake culturele en taalkundige diversiteit, cultureel erfgoed, concurrentievermogen van de culturele en creatieve sector, internationale aanwezigheid, mediageletterdheid en sociale inclusie.

In de periode 2021-2027 richt het programma zich op het verwezenlijken van de volgende algemene doelstellingen:

Het programma omvat drie onderdelen:

  1. MEDIA (de audiovisuele sector)
  2. Cultuur (de culturele en creatieve sector met uitzondering van de audiovisuele sector)
  3. Cross-sectoraal (omvat acties in alle culturele en creatieve sectoren)

MEDIA

Het sub-programma MEDIA omvat financiële acties voor de film- en audiovisuele industrie van de EU bij de ontwikkeling, distributie en promotie van hun werk. Te denken valt aan samenwerkingsprojecten voor innovatieve werken, de opschaling van bedrijven, het toegankelijk maken van audiovisuele werken en de uitwisseling van ideeën voor beleidsdiscussie. Audiovisuele werken die in aanmerking komen zijn onder andere films, tv-series, documentaires, videospelletjes, bioscoopwerken en VOD-diensten. Daarnaast is er aandacht voor het integreren van belangrijke EU thema’s in de audiovisuele sector, waaronder milieueisen, digitalisering, inclusie en diversiteit.

Cultuur

Het sub-programma cultuur omvat acties ter versterking van grensoverschrijdende projecten van de culturele sector. Hierbij valt te denken aan Europese samenwerkingsprojecten voor zowel kleine als grote organisaties met nadruk op grensoverschrijdende en innovatieve creaties. Innovatie binnen deze context behelst naast technologische ontwikkelingen ook de implementatie van beste praktijken. Daarnaast richt het zich op de promotie en vertaling van literaire werken evenals ondersteuning bij de creatie en verspreiding van Europese werken. Ook het opzetten van Europese netwerken en het uitbouwen van internationale platformen zal in stand gehouden worden. In aanvulling op bovenstaande acties bevat het sub-programma een aantal speciale acties, waaronder het uitreiken van prijzen, het aanwijzen van de culturele hoofdstad van Europa en het verstrekken van een Europees erfgoedlabel.

Cross-sectoraal

Het sub-programma cross-sectoraal fungeert als verbinder tussen de verschillende onderdelen, waaronder cultuur en media. Het voorziet acties op het gebied van grensoverschrijdende beleidssamenwerking, innovatie, steun voor de media en de bureaus voor Creative Europe. Mogelijke subsidiabele acties omvatten onder andere: het zichtbaarder en weerbaarder maken van de creatieve sectoren, steun voor samenwerking tussen verschillende media, beschermen van de persvrijheid en de distributie van Europese werken.

Cofinanciering:

Kleinschalige projecten: min. 3 entiteiten – 80% cofinanciering van de EU;

Middellange samenwerking (nieuw): 5 entiteiten/landen – 70% cofinanciering van de EU;

Grootschalig: min. 10 entiteiten – 60% cofinanciering van de EU

Deelnemers:

In veel gevallen zijn Europese partners nodig.

Culturele en creatieve organisaties, bioscopen, films

Info & Aanvraag

Via de EU-portal Funding & Tender opportunities.

Creative Europa is in direct beheer. Dit betekent dat de implementatie van de financiering – van het opstellen van calls tot evaluatie en financiële afwikkeling – rechtstreeks door de Europese Commissie of door een Europees uitvoerend agentschap wordt gedaan.

Website: https://ec.europa.eu/culture/creative-europe