<-- Terug naar het call overzicht

Facilitation structures for the renovation of public buildings

Deadline

19 september 2024

Budget

3.500.000

Code

LIFE-2024-CET-RENOPUB

Link naar de call

Objective:

The public sector plays a key role in delivering the energy transition, with a unique mandate over their public assets and a unique convening power on actors across the value chain. The European Green Deal’s Renovation Wave[1] aims to double the renovation rate of buildings by 2030, which requires also massive investment into the public building stock. In line with the REPowerEU plan[2] to phase out EU dependence on fossil fuel imports, the public sector is called to play a key role in reducing its energy consumption through building renovations. The revised Energy Efficiency Directive (EED)[3] requires the public sector at local, regional and national levels to reduce their total final energy consumption by 1.9% annually and to renovate at least 3% of the total floor area of their heated and/or cooled buildings annually, which should be transformed into at least nearly zero-energy buildings (nZEB) or zero-emission buildings (ZEB).

Currently, a substantial barrier to increased renovation rates in the public sector is to create and sustain in the long-term the financial and technical capacity amongst public authorities to develop projects. In particular, small and medium-sized municipalities often do not have sufficient resources to dedicate staff towards developing a project pipeline.

The challenge remains to upscale renovations of public buildings to nZEB or ZEB standards and to demonstrate the exemplary role of the public authorities in decarbonising their assets and leading the way towards the European clean energy transition. Hence, facilitation structures (e.g. one-stop-shops or similar) are needed at regional and national levels that can support a larger number of public project promoters in designing and delivering ambitious renovation projects in the public sector at scale and capitalising on existing solutions. The experience from the technical assistance facilities (ELENA, H2020 PDA, eee-f) has shown that a range of competences are needed in public project promoters to bring sustainable energy projects alive, namely expertise in technical aspects (energy audits, project design), financial engineering (Energy Performance Contracts, blending different finance sources) and legal aspects (bundling, pooling, procurement, applying Energy Performance Contracts).

Scope:

Proposals should establish and operate regional/national facilitation structures, for example one-stop-shops, to accelerate the renovation wave in the public sector (e.g. office buildings, social housing, schools, leisure facilities etc.) covering a larger territory and offering to public authorities a comprehensive, all-inclusive service from technical, financial to legal advice, procurement and quality assurance of works.

Actions should clearly focus on the ambitious energy renovation of existing public buildings (e.g. administrative buildings, hospitals, schools) to nZEB or ZEB standards, and should target legal entities operating under public law (e.g. public authorities, public bodies, social/public rental housing operators, etc.) as the main final beneficiaries of the services to be put in place.

Proposals should describe the services that will be developed and offered to public authorities, which should include:

Proposals should clearly describe how they will achieve long-term sustainability of the facilitation structure. For example, this could include a clear outline of a sustainability strategy, business plan and/or dedicated tasks in the proposed work plan to that effect.

Proposals may be submitted by a single applicant or by applicants from a single eligible country.

The Commission considers that proposals requesting a contribution from the EU of a range of EUR 1 million to EUR 1.5 million would allow the specific objectives to be addressed appropriately. Nonetheless, this does not preclude submission and selection of proposals requesting other amounts.Expected Impact:

Proposals submitted under this topic should present the concrete results which will be delivered by the activities, and demonstrate how these results will contribute to the topic-specific impacts. This demonstration should include a detailed analysis of the starting point and a set of well-substantiated assumptions, and establish clear causality links between the results and the expected impacts.

Proposals should result in long-term facilitation structures which are tested, implemented and operational at the end of the action, i.e. delivering renovation projects to nZEB and ZEB standards.

Proposals should quantify their impacts using the indicators listed below, where relevant, as well as other project-specific performance indicators:

All proposals submitted under this topic should also quantify their impacts related to the following common indicators for the LIFE Clean Energy Transition subprogramme:

The impacts of the proposals should be demonstrated during the project and within 5 years after the project lifetime.

Programma,

LIFE is het financiële instrument van de EU ter ondersteuning van milieu natuurbehoud en klimaatprojecten in de hele EU. De specifieke doelstellingen van het programma zijn in de eerste plaats hulp bij de overgang naar een economie die duurzaam, circulair en energie-efficiënt is, gebaseerd is op hernieuwbare energiebronnen en bestand is tegen klimaatverandering. Ten tweede het milieu beschermen, verbeteren en vernieuwen. Ten slotte wil het LIFE-programma het netwerk van Natura 2000-gebieden beheren om het verlies aan biodiversiteit een halt toe te roepen en om te buigen en de achteruitgang van het milieu te voorkomen. Uitvoerende organisatie is The European Climate, Environment and Infrastructure Executive Agency (CINEA).

Het nieuwe LIFE instrument bestaat uit vier sub programma’s :

1. Natuur en biodiversiteit

Natuur en biodiversiteit (subprogramma milieu) financiert beste praktijk-, pilot- en demonstratieprojecten die bijdragen aan de implementatie van de richtlijnen vogel- en habitatrichtlijnen en de biodiversiteitsstrategie 2030 en voor de ontwikkeling, uitvoering en het beheer van het Natura 2000-netwerk.

2. Circulaire economie 

Het doel van dit subprogramma is om de overgang te vergemakkelijken naar een economie die duurzaam, circulair, vrij van gifstoffen, energie-efficiënt en bestand tegen klimaatverandering is. Het gaat hierbij om projecten op het gebied van milieu en circulaire economie, zoals recycling en hergebruik van hulpbronnen uit afval, water, lucht, bodem en chemicaliën. De belangrijkste focus van dit subprogramma ligt op het verstrekken van subsidies voor standaardacties (Standard Action Projects, SAP). 

3. Klimaatmitigatie en -adaptatie

Klimaatmitigatie verwijst naar inspanningen om klimaatverandering tegen te gaan, terwijl klimaatadaptatie inhoudt dat je je aanpast aan het veranderende klimaat, zoals je voorbereiden op overstromingen of droogte. Dit omvat het verminderen van CO2-uitstoot, het bevorderen van duurzame klimaatverandering en het vergroten van het bewustzijn over het tegengaan van klimaatverandering.

4. Clean energy transition

Dit laatste subprogramma is gericht op de overgang naar een energie-efficiënte, op hernieuwbare energie gebaseerde, klimaatneutrale en -veerkrachtige economie te vergemakkelijken door coördinatie- en ondersteuningsacties in heel Europa te financieren. Deze acties, met een hoge toegevoegde waarde voor de EU, zijn erop gericht de marktbelemmeringen die de sociaaleconomische overgang naar duurzame energie belemmeren, te doorbreken, waarbij doorgaans meerdere kleine en middelgrote belanghebbenden, waaronder lokale en regionale overheden en organisaties zonder winstoogmerk, worden betrokken en waarbij de consument wordt betrokken.

Cofinanciering:

Standard Action Projects (SAP)  max. 60% met uitzondering van:

67% voor projecten gericht op zowel prioritaire als niet-prioritaire habitats en/of soorten(Nature & Biodiversity).

75% voor projecten die uitsluitend gericht zijn op prioritaire habitats en/of soorten (Nature & Biodiversity).

Strategic Nature Projects (SNAP) max. 60%

Uitvoering van samenhangende actieprogramma’s in de lidstaten met het oog op de integratie van deze doelstellingen en prioriteiten in andere beleids- en financieringsinstrumenten, onder meer door gecoördineerde uitvoering van de prioritaire actiekaders. 

Strategic Integrated Projects (SIP) max. 60%

Uitvoering, op regionale, multiregionale, nationale of transnationale schaal, van milieu- of klimaatstrategieën of actieplannen van de autoriteiten van de lidstaten en vereist door specifieke milieu-, of klimaat- of relevante energiewetgeving of -beleid van de Unie, waarbij ervoor wordt gezorgd de belanghebbenden erbij te betrekken en de coördinatie met en mobilisering van ten minste één andere EU, nationale of particuliere financieringsbron.

Technical Assistance Projects (TA)

Voor TA-projecten voor de voorbereiding van SNAP’s en SIP’s (TA-PP) en voor de herhaling en opschaling van resultaten en (TA-R) max. 60%

Een uitzondering wordt gemaakt voor de projecten voor capaciteitsopbouw (TA-CAP) ter verbetering van de daadwerkelijke deelneming aan het LIFE-programma van max. 95%.

Other Action Grants (OAG) max. 95%

Behalve voor de kleine subsidies voor biodiversiteit in de OR’s en de OCT’s die de voortzetting vormen van het BEST-programma, met max. 100%.

Operating Grants (OG) max. 70%

LIFE creëert naast de traditionele projecten twee financiële instrumenten. Deze worden beheerd door de Europese Investeringsbank EIB:

Om van deze specifieke instrumenten gebruik te maken, dient men zich rechtstreeks te wenden tot de EIB: PF4EE_Instrument@eib.org of NCF_Instrument@eib.org.

Deelnemers:

Ondernemers, kennisinstellingen, burgers en overheid samenbrengen, voor heel EU

Alleen Europese partners nodig bij het subprogramma Transitie naar schone energie (3 partners uit 3 lidstaten).

Budget

Budget 2021-2027: 5,4 miljard euro. 

60% van het budget is voorzien voor biodiversiteit.

Info & Aanvraag

Via de EU-portal Funding and Tenders opportunities.

LIFE is  in direct beheer. Dit betekent dat de implementatie van de financiering – van het opstellen van calls tot evaluatie en financiële afwikkeling – rechtstreeks door de Europese Commissie of door een Europees uitvoerend agentschap wordt gedaan.

Website: LIFE (Programma voor het milieu en klimaatactie)