<-- Terug naar het call overzicht

Innovatieve aanpak langdurige werkloosheid

Deadline

30 september 2024

Budget

23.000.000

link naar de call

Dit is een oproep tot het indienen van voorstellen voor EU-subsidies ter bestrijding van langdurige werkloosheid in het kader van het initiatief Sociale innovatie+ (SI+) van het Europees Sociaal Fonds (ESF+). Het doel van deze oproep is de overdracht of opschaling van beproefde en veelbelovende sociale innovaties die gericht zijn op de integratie van langdurig werklozen op de arbeidsmarkt en de bevordering van hun sociale inclusie.

Met een indicatieve subsidiebegroting van 23 miljoen EUR moeten de transnationale projecten gericht zijn op 

Europees Sociaal Fonds (ESF+)

Het ESF+ is één van de belangrijkste fondsen waarmee de EU in haar burgers en arbeidsmarkt investeert. Het doel is om meer werkgelegenheid en eerlijke arbeidskansen te creëren, doormiddel van activerend arbeidsmarktbeleid gericht op ‘beter werk’, oftewel werk met een grote sociale impact zoals het leraarschap of installatietechniek.

Binnen het ESF+ richt het initiatief Sociale Innovatie zich op het ontwikkelen en overbrengen van innovatieve oplossingen op het gebied van bijvoorbeeld werkgelegenheid en sociale inclusie.

Met de oproep wil de Commissie de rol van sociale-economieorganisaties versterken. Dit zijn organisaties die investeren in initiatieven met een duidelijk sociaal doeleinde en veelal non-profit zijn. Deze organisaties hebben al bewezen dat ze in staat zijn om mensen te ondersteunen die de negatieve sociale en economische impact van langdurige werkloosheid ervaren.

Vervolg stappen

Organisaties hebben tot 30 september 2024 de tijd om hun voorstellen in te dienen bij de Commissie.

Een voorstel moet aan twee eisen voldoen:

  1. Organisaties uit ten minste twee verschillende landen moeten betrokken zijn bij het project.
  2. Het project mag maximaal 36 maanden duren.

Wanneer het projectvoorstel aan deze eisen voldoet komt de organisatie in aanmerking voor een subsidie van 1 tot 3 miljoen euro.

Op 18 mei aanstaande is er online sessie waarin geïnteresseerden vragen kunnen stellen over deze call. Ook zal er binnenkort een matchmakingsessie worden georganiseerd om nieuwe partnerschappen mogelijk te maken. Informatie over deze sessies kunt u vinden op de webpagina van de oproep.

Programma,

Doelstelling

Het ESF+ richt zich op de verbetering van werkgelegenheid en het bieden van eerlijkere kansen aan gemarginaliseerde groepen. Doelstellingen van ESF+ zijn het verbeteren van werkgelegenheid, het bereiken van een rechtvaardige sociale bescherming en een beroepsbevolking die goed opgeleid en veerkrachtig is. Daarnaast focust het op het bereiken van een inclusieve samenleving zonder armoede en met sociale rechten voor alle inwoners.

Omschrijving

Kernthema’s van het ESF+ zijn gelijke kansen, gelijke toegang tot de arbeidsmarkt, activeringsmaatregelen voor werkzoekenden (met name jongeren), rechtvaardige en hoogwaardige arbeidsvoorwaarden en sociale bescherming en inclusie. ESF+ is een voortzetting en uitbreiding van het Europees Sociaal Fonds (ESF), dat al 60 jaar bestond.

De specifieke doelstellingen van het programma zijn:

Acties

Een deel van de gelden bestemd voor werkgelegenheid en sociale innovatie is in direct beheer bij de EU. De Commissie is verantwoordelijk voor de uitvoering ervan en publiceert hiervoor calls for proposals.
Grotendeels zijn lidstaten echter verantwoordelijk voor de coördinatie van de verdeling van de middelen. Voor de besteding ervan gelden algemene Europese kaders (bijvoorbeeld dat minstens 25% van de middelen bestemd is voor sociale inclusie), maar binnen deze voorwaarden kunnen lidstaten hun eigen prioriteiten aangeven.

De uitwerking van de Nederlandse invulling van ESF+ programma 2021-2027 is uitgewerkt in het operationeel programma. Dit programma is in 2022 van start gegaan, alhoewel het tot december 2023 ook nog mogelijk is financiële middelen aan te vragen uit het vorige ESF programma 2014-2020, door extra middelen uit het REACT-EU fonds. De gelden uit ESF+ 2021-2027 worden verdeeld over de volgende vier onderdelen:

Kwetsbare werkenden en werkzoekenden

Het grootste gedeelte van het budget zal worden besteed aan de integrale ondersteuning van mensen in Nederland met een kwetsbare arbeidsmarktpositie. Dit omvat een brede groep, waarbij het niet uitmaakt of zij werken, werkzoekend zijn, een opleiding volgen of hun leven na detentie willen oppakken. 

Sociale innovatie

Binnen de prioriteit sociale innovatie wordt aandacht besteed aan het bekostigen van activiteiten die zijn gericht op het bieden van gelijke kansen en het tegengaan van discriminatie, het mogelijk maken van combineren van arbeid en zorg en het bevorderen van sociale inclusie.

Ondersteuning meest behoeftigen

Nederland heeft er tevens voor gekozen om in de programmaperiode 2021-2027 in te zetten op de bestrijding van armoede. Dit wordt gedaan door het bieden van voedselhulp en materiële basishulp aan mensen die dat nodig hebben. Hoewel dit geen structurele oplossing is voor het verminderen van de onderliggende oorzaken van armoede, geeft het mensen met financiële problemen wel de mogelijkheid zich te richten op andere zaken, waaronder het zoeken van werk. Tevens is er oog voor kinderen die opgroeien in armoede en wat zij nodig hebben om te kunnen leren en spelen als alle kinderen.

Technische bijstand

De gelden binnen dit onderdeel zijn gereserveerd voor de uitvoering van het programma.

Aanvraagprocedure