<-- Terug naar het call overzicht

Towards an effective implementation of key legislation in the field of sustainable energy

Deadline

19 september 2024

Budget

6.000.000

Code

LIFE-2024-CET-POLICY

Link naar de call

Objective:

Under the Fit for 55 Package to implement the European Green Deal and the REPowerEU Plan, the Commission proposed a whole set of new measures to revise the main pieces of climate and energy legislation, notably the Energy Efficiency Directive, the Renewable Energy Directive and the Energy Performance of Buildings Directive. The revisions make the policy framework for sustainable energy more stringent and ambitious. While the legislative framework offers a good amount of flexibility to Member States to design the policy measures according to their needs and framework conditions, accurate monitoring, projecting and evaluation are essential elements of implementation. Importantly, the legislation is strongly interrelated and needs to be implemented and reported in an integrated, consistent way, including through the updates and implementation of the National Energy and Climate Plans, and their biannual integrated progress reports.

With these challenges in mind, the topic aims to support the implementation of the main pieces of legislation in the field of sustainable energy, notably of the Energy Efficiency Directive (Scope A), the Renewable Energy Directive (Scope B) and the Energy Performance of Buildings Directive (Scope C).

Under the call 2024, proposals are invited for the Scopes A, B and C, i.e. proposals for actions to support Member States in the implementation of:

Proposals are expected to focus on one of the 3 scopes established below. The scope addressed should be specified in the proposal’s introduction. In case a proposal addresses elements of more than one scope, the added-value of a cross-cutting approach should be adequately explained.

Scope:

Actions under this topic are expected to:

Scope A: Support for the implementation of the Energy Efficiency Directive

Actions under Scope A are expected to address core provisions and aspects of the Energy Efficiency Directive[1], in particular those that are reinforced or newly introduced with the recast, notably:

Scope B: Support for the implementation of the Renewable Energy Directive

Actions under Scope B are expected to address core provisions and aspects of the Renewable Energy Directive (RED), in particular those introduced or reinforced under the Fit for 55 Package and REPowerEU Plan through the amending Directive (EU) 2023/2413[2].

Specifically, proposals should support public authorities in charge of the transposition and implementation of the Directive by addressing only one of the areas below:

  1. Provisions related to the permit-granting process. Proposals should support the joint development of new tools, sharing of best practices, and training programmes for speeding up and streamlining permitting procedures through an EU community of practitioners in RES permitting consisting of the contact points established under Art. 16 of the RED and other permit-granting authorities, including at regional and local level.
  2. Provisions related to the development of plans designating renewables acceleration areas for one or more broad types of renewable energy sources, e.g. a) wind; b) solar thermal; c) solar photovoltaic; d) geothermal energy; e) ambient energy; f) tide, wave and other ocean energy; g) biogas, including effective environmental impact mitigation measures.
  3. Provisions related to the development of enabling frameworks to promote and facilitate the development of renewables self-consumption, including for jointly acting renewables self-consumers. Proposals should support and target national or regional authorities in the update, monitoring and /or evaluation of the implementation of national/regional/local frameworks implementing the above provisions. In particular, proposals should address the practical implementation of energy sharing by renewable self-consumers in the same building or multi-apartment block or within a wider geographical location (without necessarily the need to form an energy community) and measures to promote it in cooperation with all relevant actors.

Scope C: Support for the implementation of the Energy Performance of Buildings Directive

Actions under Scope C are expected to address core provisions and aspects of the Energy Performance of Buildings Directive (EPBD)[3], in particular those that are subject to major changes introduced under the Recast of the EPBD.

Actions should address in particular aspects in one of the three main focus areas as established below, even if not limited to these:

1. Actions to enhance the effectiveness and coherence of instruments designed to improve the energy performance of buildings through a higher number of and deeper renovations, notably:

2. Actions to support the transition to a climate-neutral building stock, notably:

3. Actions to support an optimal roll-out of buildings data and information tools, notably:

For all Scopes, proposals must be submitted by at least 3 applicants (beneficiaries; not affiliated entities) from 3 different eligible countries.

For all Scopes, the Commission considers that proposals requesting a contribution from the EU of up to EUR 1.75 million would allow the specific objectives to be addressed appropriately. Nonetheless, this does not preclude submission and selection of proposals requesting other amounts.Expected Impact:

Proposals should present the concrete results which will be delivered by the activities, and demonstrate how these results will contribute to the topic-specific impacts. This demonstration should include a detailed analysis of the starting point and a set of well-substantiated assumptions, and establish clear causality links between the results and the expected impacts.

Proposals submitted under this topic should demonstrate how they will contribute to:

Proposals should quantify their results and impacts using the two sets of indicators provided for the topic (below), when they are relevant for the proposed activities. They should also propose indicators which are specific to the proposed activities. Proposals are not expected to address all the listed impacts and indicators. The results and impacts should be quantified for the end of the project and for 5 years after the end of the project.

The indicators for this topic include:

Proposals should also quantify their impacts related to the following common indicators for the LIFE Clean Energy Transition subprogramme:

Programma,

LIFE is het financiële instrument van de EU ter ondersteuning van milieu natuurbehoud en klimaatprojecten in de hele EU. De specifieke doelstellingen van het programma zijn in de eerste plaats hulp bij de overgang naar een economie die duurzaam, circulair en energie-efficiënt is, gebaseerd is op hernieuwbare energiebronnen en bestand is tegen klimaatverandering. Ten tweede het milieu beschermen, verbeteren en vernieuwen. Ten slotte wil het LIFE-programma het netwerk van Natura 2000-gebieden beheren om het verlies aan biodiversiteit een halt toe te roepen en om te buigen en de achteruitgang van het milieu te voorkomen. Uitvoerende organisatie is The European Climate, Environment and Infrastructure Executive Agency (CINEA).

Het nieuwe LIFE instrument bestaat uit vier sub programma’s :

1. Natuur en biodiversiteit

Natuur en biodiversiteit (subprogramma milieu) financiert beste praktijk-, pilot- en demonstratieprojecten die bijdragen aan de implementatie van de richtlijnen vogel- en habitatrichtlijnen en de biodiversiteitsstrategie 2030 en voor de ontwikkeling, uitvoering en het beheer van het Natura 2000-netwerk.

2. Circulaire economie 

Het doel van dit subprogramma is om de overgang te vergemakkelijken naar een economie die duurzaam, circulair, vrij van gifstoffen, energie-efficiënt en bestand tegen klimaatverandering is. Het gaat hierbij om projecten op het gebied van milieu en circulaire economie, zoals recycling en hergebruik van hulpbronnen uit afval, water, lucht, bodem en chemicaliën. De belangrijkste focus van dit subprogramma ligt op het verstrekken van subsidies voor standaardacties (Standard Action Projects, SAP). 

3. Klimaatmitigatie en -adaptatie

Klimaatmitigatie verwijst naar inspanningen om klimaatverandering tegen te gaan, terwijl klimaatadaptatie inhoudt dat je je aanpast aan het veranderende klimaat, zoals je voorbereiden op overstromingen of droogte. Dit omvat het verminderen van CO2-uitstoot, het bevorderen van duurzame klimaatverandering en het vergroten van het bewustzijn over het tegengaan van klimaatverandering.

4. Clean energy transition

Dit laatste subprogramma is gericht op de overgang naar een energie-efficiënte, op hernieuwbare energie gebaseerde, klimaatneutrale en -veerkrachtige economie te vergemakkelijken door coördinatie- en ondersteuningsacties in heel Europa te financieren. Deze acties, met een hoge toegevoegde waarde voor de EU, zijn erop gericht de marktbelemmeringen die de sociaaleconomische overgang naar duurzame energie belemmeren, te doorbreken, waarbij doorgaans meerdere kleine en middelgrote belanghebbenden, waaronder lokale en regionale overheden en organisaties zonder winstoogmerk, worden betrokken en waarbij de consument wordt betrokken.

Cofinanciering:

Standard Action Projects (SAP)  max. 60% met uitzondering van:

67% voor projecten gericht op zowel prioritaire als niet-prioritaire habitats en/of soorten(Nature & Biodiversity).

75% voor projecten die uitsluitend gericht zijn op prioritaire habitats en/of soorten (Nature & Biodiversity).

Strategic Nature Projects (SNAP) max. 60%

Uitvoering van samenhangende actieprogramma’s in de lidstaten met het oog op de integratie van deze doelstellingen en prioriteiten in andere beleids- en financieringsinstrumenten, onder meer door gecoördineerde uitvoering van de prioritaire actiekaders. 

Strategic Integrated Projects (SIP) max. 60%

Uitvoering, op regionale, multiregionale, nationale of transnationale schaal, van milieu- of klimaatstrategieën of actieplannen van de autoriteiten van de lidstaten en vereist door specifieke milieu-, of klimaat- of relevante energiewetgeving of -beleid van de Unie, waarbij ervoor wordt gezorgd de belanghebbenden erbij te betrekken en de coördinatie met en mobilisering van ten minste één andere EU, nationale of particuliere financieringsbron.

Technical Assistance Projects (TA)

Voor TA-projecten voor de voorbereiding van SNAP’s en SIP’s (TA-PP) en voor de herhaling en opschaling van resultaten en (TA-R) max. 60%

Een uitzondering wordt gemaakt voor de projecten voor capaciteitsopbouw (TA-CAP) ter verbetering van de daadwerkelijke deelneming aan het LIFE-programma van max. 95%.

Other Action Grants (OAG) max. 95%

Behalve voor de kleine subsidies voor biodiversiteit in de OR’s en de OCT’s die de voortzetting vormen van het BEST-programma, met max. 100%.

Operating Grants (OG) max. 70%

LIFE creëert naast de traditionele projecten twee financiële instrumenten. Deze worden beheerd door de Europese Investeringsbank EIB:

Om van deze specifieke instrumenten gebruik te maken, dient men zich rechtstreeks te wenden tot de EIB: PF4EE_Instrument@eib.org of NCF_Instrument@eib.org.

Deelnemers:

Ondernemers, kennisinstellingen, burgers en overheid samenbrengen, voor heel EU

Alleen Europese partners nodig bij het subprogramma Transitie naar schone energie (3 partners uit 3 lidstaten).

Budget

Budget 2021-2027: 5,4 miljard euro. 

60% van het budget is voorzien voor biodiversiteit.

Info & Aanvraag

Via de EU-portal Funding and Tenders opportunities.

LIFE is  in direct beheer. Dit betekent dat de implementatie van de financiering – van het opstellen van calls tot evaluatie en financiële afwikkeling – rechtstreeks door de Europese Commissie of door een Europees uitvoerend agentschap wordt gedaan.

Website: LIFE (Programma voor het milieu en klimaatactie)