<-- Terug naar het call overzicht

Town Twinning

Deadline

19 september 2024

Budget

4.000.000

Code

CERV-2024-CITIZENS-TOWN-TT

Link naar de call

Expected Outcome:

– An increase in and encouragement of mutual understanding and friendship between citizens at a local level;

– Support for citizens from local communities to experience and recognise the added value that the EU provides through a grassroots approach;

– An increased sense of belonging to the EU;

– Encouragement of a long-lasting bond between municipalities and between citizens.

Objective:

Promoting exchanges between citizens of different countries, in particular through town twinning, to give them practical experience of the wealth and diversity of the common heritage of the Union and to make them aware that these constitute the foundation for a common future

Scope:

Towns/municipalities or their twinning committees or networks; other levels of local/regional authorities; federations/associations of local authorities; non-profit organisations representing local authorities.

Expected Impact:

Towns/municipalities or their twinning committees or networks; other levels of local/regional authorities; federations/associations of local authorities; non-profit organisations representing local authorities.

Programma,

De EU is gestoeld op waarden, zoals eerbied voor de menselijke waardigheid, vrijheid, democratie, gelijkheid, de rechtstaat en eerbieding van de mensenrechten, waaronder die van minderheden. De lidstaten delen deze waarden evenals een samenleving die gekenmerkt wordt door pluralisme, non-discriminatie, verdraagzaamheid, rechtvaardigheid, solidariteit en gelijkheid van mannen en vrouwen.

Het programma biedt financiering voor betrokkenheid van burgers bij de bevordering van gelijkheid voor iedereen en de verankering van rechten en waarden van de EU.

Het programma bestaat uit vier pijlers:

  1. Beschermen en promoten van de Europese waarden
  2. Gelijkheid en Rechten: 
  3. Engagement en betrokkenheid van burgers:
  4. Ondersteuning van slachtoffers van geweld (Daphne): de strijd tegen elke vorm van geweld

Voorbeelden van door CERV ondersteunde activiteiten zijn: 

Het kan daarbij gaan om zowel lopende als nieuw op te starten activiteiten. Binnen CERV kunnen zowel nationale als internationale projecten worden gefinancierd.  

Deelnemers:

In veel gevallen is Europese samenwerking nodig om in aanmerking te komen voor subsidie.

CERV financiert projecten van nationale, regionale of lokale maatschappelijke organisaties en overheden. Veel oproepen zijn ook beschikbaar voor deelnemers uit niet-geassocieerde landen.

Cofinanciering:

Max. 90%

Budget

Budget 2021-2027: € 1,55 miljard

Info & Aanvraag

CERV is in direct beheer. Dit betekent dat de implementatie van de financiering – van het opstellen van calls tot evaluatie en financiële afwikkeling – rechtstreeks door de Europese Commissie of door een Europees uitvoerend agentschap wordt gedaan.

Website fonds: CERV