Creative Europe

Het programma Creative Europe is gericht op samenwerking inzake culturele en taalkundige diversiteit, cultureel erfgoed, concurrentievermogen van de culturele en creatieve sector, internationale aanwezigheid, mediageletterdheid en sociale inclusie.

In de periode 2021-2027 richt het programma zich op het verwezenlijken van de volgende algemene doelstellingen:

Het programma omvat drie onderdelen:

  1. MEDIA (de audiovisuele sector)
  2. Cultuur (de culturele en creatieve sector met uitzondering van de audiovisuele sector)
  3. Cross-sectoraal (omvat acties in alle culturele en creatieve sectoren)

MEDIA

Het sub-programma MEDIA omvat financiële acties voor de film- en audiovisuele industrie van de EU bij de ontwikkeling, distributie en promotie van hun werk. Te denken valt aan samenwerkingsprojecten voor innovatieve werken, de opschaling van bedrijven, het toegankelijk maken van audiovisuele werken en de uitwisseling van ideeën voor beleidsdiscussie. Audiovisuele werken die in aanmerking komen zijn onder andere films, tv-series, documentaires, videospelletjes, bioscoopwerken en VOD-diensten. Daarnaast is er aandacht voor het integreren van belangrijke EU thema’s in de audiovisuele sector, waaronder milieueisen, digitalisering, inclusie en diversiteit.

Cultuur

Het sub-programma cultuur omvat acties ter versterking van grensoverschrijdende projecten van de culturele sector. Hierbij valt te denken aan Europese samenwerkingsprojecten voor zowel kleine als grote organisaties met nadruk op grensoverschrijdende en innovatieve creaties. Innovatie binnen deze context behelst naast technologische ontwikkelingen ook de implementatie van beste praktijken. Daarnaast richt het zich op de promotie en vertaling van literaire werken evenals ondersteuning bij de creatie en verspreiding van Europese werken. Ook het opzetten van Europese netwerken en het uitbouwen van internationale platformen zal in stand gehouden worden. In aanvulling op bovenstaande acties bevat het sub-programma een aantal speciale acties, waaronder het uitreiken van prijzen, het aanwijzen van de culturele hoofdstad van Europa en het verstrekken van een Europees erfgoedlabel.

Cross-sectoraal

Het sub-programma cross-sectoraal fungeert als verbinder tussen de verschillende onderdelen, waaronder cultuur en media. Het voorziet acties op het gebied van grensoverschrijdende beleidssamenwerking, innovatie, steun voor de media en de bureaus voor Creative Europe. Mogelijke subsidiabele acties omvatten onder andere: het zichtbaarder en weerbaarder maken van de creatieve sectoren, steun voor samenwerking tussen verschillende media, beschermen van de persvrijheid en de distributie van Europese werken.

Cofinanciering:

Kleinschalige projecten: min. 3 entiteiten – 80% cofinanciering van de EU;

Middellange samenwerking (nieuw): 5 entiteiten/landen – 70% cofinanciering van de EU;

Grootschalig: min. 10 entiteiten – 60% cofinanciering van de EU

Deelnemers:

In veel gevallen zijn Europese partners nodig.

Culturele en creatieve organisaties, bioscopen, films

Info & Aanvraag

Via de EU-portal Funding & Tender opportunities.

Creative Europa is in direct beheer. Dit betekent dat de implementatie van de financiering – van het opstellen van calls tot evaluatie en financiële afwikkeling – rechtstreeks door de Europese Commissie of door een Europees uitvoerend agentschap wordt gedaan.

Website: https://ec.europa.eu/culture/creative-europe