European Maritime, Fisheries and Aquaculture Fund (EMFAF)

Het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij is een van de vijf structuur- en investeringsfondsen om de economische, sociale en territoriale samenwerking in de Europese Unie te versterken. Het EMFAF draagt bij tot de uitvoering van het Gemeenschappelijk Visserij Beleid (GVB) en van het maritiem beleid.

Het programma heeft als doel het duurzame gebruik en beheer van mariene hulpbronnen te faciliteren, de ontwikkeling van een veerkrachtige blauwe economie te bevorderen en internationale samenwerking te stimuleren met het oog op gezonde, veilige en duurzaam beheerde oceanen. EMFAF heeft de volgende prioriteiten:

Het operationeel programma voor de periode 2021-2027 van Nederland richt zich op vier hoofdthema’s:

  1. Innovatie Kottervisserij

Het fonds is bedoeld om innovatie in de trawlervisserij te bevorderen. Het gaat om een verschuiving naar een visserij die de zeebodem minder verstoort, minder ongewenste bijvangst en afval produceert (meer circulaire visserij) en minder broeikasgassen uitstoot.

  1. Uitvoering verplichtingen GVB

Afgestemd op de programmaperiode 2014-2020 richt het EMFAF zich op de uitvoering van het GVB, dat verwijst naar de wettelijke verplichtingen voor gegevensverzameling en controle en handhaving. Gegevensverzameling heeft betrekking op de Europese verplichting om gegevens over visbestanden te verzamelen. Om te kunnen blijven voldoen aan het EU-controle regime is het noodzakelijk om te investeren in de ontwikkeling en aanschaf van digitale controle- en vangstregistratie hardware en software.

  1. Natuur

Het EMFAF zal bijdragen aan de North Sea Agreement (NZA) en de implementatie van de Europese Kaderrichtlijn Mariene Strategie (KRM). Het NZA is een pakket maatregelen dat gericht is op duurzaam gebruik van de Noordzee in de toekomst. Het gaat hierbij om meer natuurbehoud, minder schadelijke visserij en windmolenparken op zee. De KRM heeft als doel de Europese zeeën en oceanen te beschermen en te herstellen en duurzaam gebruik te bevorderen.

  1. Aquacultuur en verwerkende keten

De focus ligt op het verbeteren van de efficiëntie en duurzaamheid door het stimuleren van innovatie. Dit bouwt voort op het Nationaal Strategisch Plan voor Aquacultuur (NSPA) en de onlangs ondertekende Mosselovereenkomst en Mosselzaadinvanginstallaties (MSI). Er zullen ook middelen worden toegewezen om de verwerkingsketen te ondersteunen, met inbegrip van zowel de visserij- als de aquacultuursector. Het doel is om de keten te versterken door innovatie en investeringen te stimuleren.

Deelnemers

Innovatie, onderzoek, investeringen, netwerkvorming/kennisdeling

Geen Europese partners nodig

Cofinanciering

max. 70%

Info & Aanvraag

Het aanvragen van subsidie uit de nationale gelden van het EMFAF verloopt via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Deze informatie is niet opgenomen in de calls in deze EU-fondsenwijzer. De overige gelden worden verdeeld via oproepen in de EU-portal Funding and Tenders opportunities.

Website: European Maritime, Fisheries and Aquaculture Fund (EMFAF)