Europees Sociaal Fonds Plus (ESF+)

Doelstelling

Het ESF+ richt zich op de verbetering van werkgelegenheid en het bieden van eerlijkere kansen aan gemarginaliseerde groepen. Doelstellingen van ESF+ zijn het verbeteren van werkgelegenheid, het bereiken van een rechtvaardige sociale bescherming en een beroepsbevolking die goed opgeleid en veerkrachtig is. Daarnaast focust het op het bereiken van een inclusieve samenleving zonder armoede en met sociale rechten voor alle inwoners.

Omschrijving

Kernthema’s van het ESF+ zijn gelijke kansen, gelijke toegang tot de arbeidsmarkt, activeringsmaatregelen voor werkzoekenden (met name jongeren), rechtvaardige en hoogwaardige arbeidsvoorwaarden en sociale bescherming en inclusie. ESF+ is een voortzetting en uitbreiding van het Europees Sociaal Fonds (ESF), dat al 60 jaar bestond.

De specifieke doelstellingen van het programma zijn:

Acties

Een deel van de gelden bestemd voor werkgelegenheid en sociale innovatie is in direct beheer bij de EU. De Commissie is verantwoordelijk voor de uitvoering ervan en publiceert hiervoor calls for proposals.
Grotendeels zijn lidstaten echter verantwoordelijk voor de coördinatie van de verdeling van de middelen. Voor de besteding ervan gelden algemene Europese kaders (bijvoorbeeld dat minstens 25% van de middelen bestemd is voor sociale inclusie), maar binnen deze voorwaarden kunnen lidstaten hun eigen prioriteiten aangeven.

De uitwerking van de Nederlandse invulling van ESF+ programma 2021-2027 is uitgewerkt in het operationeel programma. Dit programma is in 2022 van start gegaan, alhoewel het tot december 2023 ook nog mogelijk is financiële middelen aan te vragen uit het vorige ESF programma 2014-2020, door extra middelen uit het REACT-EU fonds. De gelden uit ESF+ 2021-2027 worden verdeeld over de volgende vier onderdelen:

Kwetsbare werkenden en werkzoekenden

Het grootste gedeelte van het budget zal worden besteed aan de integrale ondersteuning van mensen in Nederland met een kwetsbare arbeidsmarktpositie. Dit omvat een brede groep, waarbij het niet uitmaakt of zij werken, werkzoekend zijn, een opleiding volgen of hun leven na detentie willen oppakken. 

Sociale innovatie

Binnen de prioriteit sociale innovatie wordt aandacht besteed aan het bekostigen van activiteiten die zijn gericht op het bieden van gelijke kansen en het tegengaan van discriminatie, het mogelijk maken van combineren van arbeid en zorg en het bevorderen van sociale inclusie.

Ondersteuning meest behoeftigen

Nederland heeft er tevens voor gekozen om in de programmaperiode 2021-2027 in te zetten op de bestrijding van armoede. Dit wordt gedaan door het bieden van voedselhulp en materiële basishulp aan mensen die dat nodig hebben. Hoewel dit geen structurele oplossing is voor het verminderen van de onderliggende oorzaken van armoede, geeft het mensen met financiële problemen wel de mogelijkheid zich te richten op andere zaken, waaronder het zoeken van werk. Tevens is er oog voor kinderen die opgroeien in armoede en wat zij nodig hebben om te kunnen leren en spelen als alle kinderen.

Technische bijstand

De gelden binnen dit onderdeel zijn gereserveerd voor de uitvoering van het programma.

Aanvraagprocedure