INTERREG Europe

Interreg Europe is er om het regionale ontwikkelingsbeleid te verbeteren en de interregionale samenwerking te versterken. Dit houdt in dat alle Europese regio’s ervaringen en best practices uitwisselen, deze kennis in hun eigen regio’s testen en implementeren en de capaciteit van regionale beleidsmakers en belanghebbenden opbouwen.

Het programma kent één specifieke doelstelling: beter bestuur (better governance). Dit betekent dat de begunstigden kunnen samenwerken rond alle onderwerpen van gemeenschappelijk belang die aansluiten bij hun regionale behoeften, voor zover dit binnen de werkingssfeer van het cohesiebeleid valt. De volgende beleidsdoelstellingen staan centraal:

Er zijn twee soorten activiteiten mogelijk onder het programma:

Deelnemers:

Onder het programmagebied vallen alle landen van de EU, Noorwegen en Zwitserland.

Binnen deze landen kunnen overheidsinstanties, publiekrechtelijke instellingen (publiekrechtelijke instellingen), en particuliere non-profitorganisaties deelnemen. Particuliere organisaties zonder winstoogmerk en partners uit Zwitserland kunnen niet de rol van hoofdpartner vervullen.

Cofinanciering:

Info & Aanvraag

Op de website van het programma worden oproepen tot het indienen van voorstellen gepubliceerd. De aanvraag gaat via een online portal.

Website: https://www.interregeurope.eu/